Akti Općinskog načelnika

2018. godina

18 odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu prostora udrugama
17 plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu
16 sufinanciranje prijevoza željeznicom učenici i studenti
15 odluka o izmjenama i dopuna Plana prijma u službu 2018.
14 odluka o rasporedu na rad u provedbi projekta Zaželi
13 odluka o izradi Procjene – Općina Vladislavci
12 sufinanciranje prijevoza učenici i studenti
11 izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu JUO 2018
10 odluka raspored sredstava za vatrogastvo
9 program mjera zaštite – dezinsekcije i deratizacije Vladislavci_2018
8 plan nabave za 2018. godinu
7 plan prijma u sluzbu 2018.
6 odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu prostora udrugama
5 odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu prostora u vlasnistvu Opcine Vladislavci na uporabu udrugama
4 odluka o načinu raspodjele sredstava udrugama 2018 općinski načelnik
3 pete Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2017. godinu
2 godisnji plan raspisivanja natječaja 2018
1 odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 1.10-31.12.2017.
Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Vladislavci na uporabu udrugama

2016. godina

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vladislavci za 2016.godinu
Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vladislavci za 2016.godinu

2015. godina

Odluka o imenovanju predstavnika
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javnog natječaja za prodaju oranice na kčbr. 195. k. o. Vladislavci
Pravilnik za provedbu projekta “Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Vladislavci za 2015. godinu”
Program održavanja cesta u zimskim uvjetima za 2015/2016. godinu na području Općine Vladislavci
Odluka o komunalnom redu
Pravilnik o korištenju automobila i mobitela
Plan motrenja, dojave i uzbunjivanja za 2015
Odluka o poboljšanju energetske efikasnosti
Odluka o provedbi mjera štednja u redovitom poslovanju
Pravilnik o radnom vremenu načelnika
Odluka o ostvarivanju javnosti rada izvrsnog tijela
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 1.1-31.03.2015.g.
Objava javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vladislavci
Odluka o visini osnovice za izračun plaće službenika i namještenika Općine Vladislavci

2014. godina

Pravilnik o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti u Općini Vladislavci
Odluka o raspoređivanju sredstava za 2014. drugi dio
Odluka o raspoređivanju sredstava za 2014. prvi dio
Rješenje o razrješenju i imenovanju Povjerenstva drugi dio
Rješenje o razrješenju i imenovanju Povjerenstva prvi dio
Eticki kodeks službenika i namještenika Općine Vladislavci
Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole
Odluka o ustrojavanju Službenog upisnika1
Odluka o imenovanju službenika za informiranje br.2
Odluka o imenovanju službenika za informiranje br.1
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

2013. godina

Procedura naplate potraživanja
Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Rješenje o imenovanju Povjerenstva koje procjenjuje troškove stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta
Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Odluka o naseljima u kojima je dopušteno obavljanje trgovine na malo putem pokretne prodaje
Odluka o raspoređivanju sredstava za 2013. drugi dio
Odluka o raspoređivanju sredstava za 2013. prvi dio
Rješenje o izmjeni namjene i visini sredstava u Proračunu Općine Vladislavci za 2013. godinu
Odluka o imenovanju službenika za informiranje br.2

2012. godina

Procedura zaprimanja računa