Obavijest zainteresiranoj javnosti u pitanju zaštite okoliša

Pozivamo mještane Općine Vladislavci da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju nacrta Strateškog razvojnog programa Općine Vladislavci za razdoblje od 2015. do 2020. godine.
Nacrt strategije možete preuzeti na stranici Općine Vladislavci www.opcina-vladislavci.hr. Tema savjetovanja je izrada Strateškog razvojnog programa Općine Vladislavci koja se planski želi razvijati u skladu s prepoznatim potencijalima. Svrha izrade Strateškog razvojnog programa je pridonijeti uspješnom i učinkovitom upravljanju razvojem Općine Vladislavci, odnosno pruanje smjernica lokalnoj samoupravi i nositeljima razvoja za bolje koirštenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Glavni cilj Strateškog razvojnog programa je pružiti strateški okvir i program s utvrđenom vizijom, strateškim ciljevima prioritetima te mjerama za konkretne razvojne projekte i aktivnosti te mehanizama provedbe i načinima praćenja provedbe dokumenata.
Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Strateškog razvojnog programa Općine koji će predstavljati temeljni dokument budućeg smjera održivog razvoja i rasta Općine Vladislavci. Navedeni razvojni dokument preduvjet je za kandidiranje projekata za sufinanciranje iz strukturnih instrumenata i fondova Europske unije te se njime uvrđuju glavni strateški ciljevi i način njegove realizacije u razdoblju do 2020. godine.
Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluje u donošenju Strateškog razvojnog programa Općine Vladislavci za razdoblje od 2015. do 2020. godine podnošenjem komentara u Jedinstveni upravni odjel Općine Vladislavci. Savjetovanje je otvoreno do 08. kolovoza 2016. godine
Obavijest zainteresiranoj javnosti u pitanju zaštite okoliša

Objavljeno: 7. srpnja 2016.

Obavijest poljoprivrednicima

Obavještavaju se poljoprivrednici da je za područje Općine Vladislavci proglašena elementarna nepogoda – olujni vjetar praćen tučom i velikim količinama oborina za slijedeće skupine dobara: građevine, oprema, dugogodišnji nasadi, šume, obrtna sredstva- poljoprivredna proizvodnja, ostala sredstva i dobra.
Pozivaju se svi koji imaju štetu od olujnog nevremena praćenog tučom i velikim količinama oborina da prijave štetu Povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Vladislavci.
Prijave štete zaprimat će se radnim danom od 7,00 do 10,30 sati u Općini Vladislavci, u vremenu od 5. srpnja do 18. srpnja 2016. godine

Obavijest poljoprivrednicima za popis stete

Objavljeno: 4. srpnja 2016.

Javni poziv za subvencioniranje provedbe projekta „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Vladislavci za 2015. godinu“

Pozivaju se mještani s područja Općine Vladislavci koji su proveli projekt povećanja energetske obnove obiteljskih kuća da podnesu zahtjev za sufinanciranje provedenog projekta.
Općina Vladislavci će sufinancirati provedbu Projekta nakon njegovog završetka u iznosu od 2,5 % prihvatljivih troškova Projekta EnU odobrenih od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji dostave svu potrebnu dokumentaciju.
 
Javni poziv za subvencioniranje provedbe projekta

Obrazac zahtjeva za sufinaciranje energetske obnove kuća

Objavljeno: 4. srpnja 2016.

Prijedlog odluke o odobravanju sredstava za natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2016. godinu iz Proračuna Općine Vladislavci

Na temelju članka 19. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 2/16) Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava za udruge 30. svibnja 2016. donosi slijedeći:
PRIJEDLOG ODLUKE o odobravanju sredstava za natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2016. godinu iz Proračuna Općine Vladislavci

Prijedlog odluke o odobravanju sredstava za natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2016. godinu iz Proračuna Općine Vladislavci

Objavljeno: 30. svibnja 2016.

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vladislavci.

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vladislavci. Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:
k.č.br. 357/1 u k.o. Hrastin, oranica, površine 0,8714 ha, tržišna cijena iznosi 30.324,72 kn.
Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom roku dostave dokaze Agenciji.
Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište. (www.zemljiste.mps.hr)

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vladislavci

Objavljeno: 21. travnja 2016.

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vladislavci

Predmet natječaja je poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Vladislavci u k. o. Vladislavci: – kč. br. 694. livada površine 0,4292 ha početna cijena 81,12 kn
Zemljište se daje u zakup na vrijeme od najviše 5 godina. Zakupodavac ima pravo raskinuti ugovor, shodno procjeni i odluci Općine Vladislavci.
Pravo na podnošenje ponuda imaju sve domaće fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Vladislavci, a koje daju ovjerovljenu izjavu da će na tom području prebivati, odnosno imati sjedište i obavljati poljoprivrednu djelatnost najmanje 5 (pet) godina, pod uvjetom da nemaju dugovanja prema Općini Vladislavci.
Pisane ponude šalju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Vladislavci, Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci s naznakom: „ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA kč. br. 694. – NE OTVARAJ“ Rok za podnošenje ponuda je do 20. svibnja 2016. do 12:00 h.

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vladislavci

Objavljeno: 21. travnja 2016.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u naselju Dopsin

Raspisuje se javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vladislavci na kč. br. 152. u k. o. Dopsin označeno kao Društveni dom i dvorište, Partizanska ulica, površine 3078 m², od kojih se u zakup daje poslovni prostor površine 83,02 m² za obavljanje trgovačke djelatnosti.
Poslovni prostor se daje u zakup na razdoblje od 10 godina.
Rok za podnošenje pismenih ponuda predanih putem pošte ili osobno u pisarnici Općine je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Slavonije Ponude se predaju u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARATI, ZA NATJEČAJ – ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U NASELJU DOPSIN. na adresu Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci Rok za dostavu ponuda je 05. svibnja 2016. godine u 12:00 sati. Otvaranje ponuda će se obaviti u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za otvaranje ponuda u prostorijama Općine Vladislavci. Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se svim Natjecateljima u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u naselju Dopsin

Zapisnik o otvaranju pristiglih ponuda za zakup poslovnog prostora u naselju Dopsin u vlasništvu Općine Vladislavci

Odluka o izboru najpovoljnije ponude na Javno natječaju za zakup poslovnog prostora u naselju Dopsin

Objavljeno: 21. travnja 2016.

Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2016. godinu iz proračuna Općine Vladislavci

Obavještavaju se udruge s područja Općine Vladislavci da se produžuje rok za prijavu na Javni natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2016. godinu iz proračuna Općine Vladislavci do 27. svibnja 2016. godine.

Predmet ovog Natječaja je financiranje projekata i programa rada udruga iz proračuna Općine Vladislavci. Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu:podrške) Općine Vladislavci može ostvariti udruga u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Vladislavci.
Prijavni obrasci kao i sva natječajna dokumentacija može se podići u Jedinstvenom upravnom odjel Općine Vladislavci ili na Internet stranicama Općine, te se isti s propisanom dokumentacijom u privitku, dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili na adresu: Općina Vladislavci K. Tomislava 141, 31404 Vladislavci, uz naznaku: „NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2016. godinu iz proračuna Općine Vladislavci“ – NE OTVARATI“.

Obavijest udrugama s područja Općine Vladislavci

Obrasci i natječajna dokumentacija

Objavljeno: 18. travnja 2016.

Natječaj za posao SOR: Viši/a stručni/a suradnik/ica za upravno-pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vladislavci

Mjesto rada: VLADISLAVCI, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 2
Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 12.4.2016.
Natječaj vrijedi do: 26.4.2016.
Prijave na natječaj dostavljaju se: pisana zamolba na adresu: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci ili osobno na adresu: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci

Natječaj

 

Objavljeno: 13. travnja 2016.

Javni poziv za prijavu kandidata za zapošljavanje u programu Radom za zajednicu i sebe

Mjesto rada: VLADISLAVCI, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 20
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Bez naknade
Natječaj vrijedi od: 11.4.2016.
Natječaj vrijedi do: 18.4.2016.
Prijave na natječaj dostavljaju se: pisana zamolba na adresu: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci ili osobno na adresu: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci

Javni poziv

Objavljeno: 12. travnja 2016.