Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Plan savjetovanja sa javnošću za 2021. godinu
Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu
Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti
Objava javne rasprave Prijedlog II. izmjena i dopuna PPUO Vladislavci