Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

O nama

Prostorni položaj

Općina Vladislavci – jedinica je lokalne samouprave osnovana Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” br. 10/97., 124/97., 68/98., 22/99., 117/99., 128/99., 44/00. i 129/00.). Smještena je u Osječko-baranjskoj županiji u njenom jugoistočnom dijelu, s udjelom od 0.77% županijskog prostora. Prostor općine Vladislavci je na sjeveru okružen prostorom općine Čepin, zapadno općinom Vuka , južno općinom Semeljci, te istočno prostorom općine Šodolovci. Općina Vladislavci prostire se na površini 32,53 km² (Izvješće o stanju u prostoru Osječko-baranjske županije) i obuhvaća 3 naselja: Vladislavci, Dopsin i Hrastin. Općinsko središte Vladislavci je udaljeno 19 km od Osijeka i 27 km od Grada Đakova. Zapadnim rubom općine Vladislavci prolazi trasa državne ceste D7 u okviru paneuropskog prometnog koridora V grana „C“. U okviru navedenog koridora u postojećem stanju položene su dvije promentnice: državna cesta D7(Beli Manastir-Osijek-Đakovo) i magistralna pomoćna željeznička pruga MP13(Osijek-Vrpolje). Prostor Općine Vladislavci je dio šireg, nizinskog i ravničarskog područja Osječko-baranjske županije, odnosno šireg prostora Istočne Hrvatske. Nizinski prostor je nastao modeliranjem riječnih tokova Drave, Save i Dunava i njihovih pritoka i pripada tipu akumulacijskog reljefa. U skladu s reljefnim osobinama kreću se nadmorske visine, koje opadaju od sjevera i sjeveroistoka prema jugu. Prosječne nadmorske visine naselja na prostoru Općine kreću se od 87 m.n.v. do 93 m.n.v.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske iz 2021 godine Općina Vladislavci ima 1552 stanovnika, i to:

r.br. Naselje Broj stanovnika
1. Vladislavci 919
2. Dopsin 259
3. Hrastin 374
Ukupno 1552

Stanovništvo kroz povijest

Naselje Broj stanovnika po popisnim godinama
1981. godina 1991. godina 2001. godina 2011. godina 2021. godina
Dopsin 687 647 540 482 374
Hrastin 466 395 340 327 259
Vladislavci 1265 1318 1239 1073 919

Dobna i spolna struktura stanovnika po popisu iz 2021. godine

NASELJE SPOL STAROST
m ž ukupno 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Dopsin 177 197 374 14 26 22 22 19 25 22 18 25 26 28 26 24 32 21 11 9 1 2 1
Hrastin 132 127 259 13 10 15 16 25 12 7 15 24 22 16 17 24 21 12 4 2 4
Vladislavci 485 434 919 48 46 32 45 43 57 49 45 50 58 73 66 81 80 66 30 33 13 3 1
Ukupno 794 758 1552 75 82 69 83 87 94 78 78 99 106 117 109 129 133 99 45 44 18 5 2

Gustoća naseljenosti u Općini Vladislavci je 51 stanovnika na km2.

Poljoprivredno zemljište

Poljoprivredne površine na području općine Vladislavci zastupljene su sa 1.583 ha, što čini 78% površine Općine. Prema podacima iz Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji-Služba za gospodarstvo-Odsjek za statistiku-Podaci državne geodetske uprave, Područnog ureda Osijek, 2001.god. struktura zemljišta po kategorijama korištenja na području općina Vladislavci je:

Struktura površina POVRŠINA u ha
oranice 1555
voćnjaci 8
vinogradi 0
livade 0
pašnjaci 20
trstici i bare 19
šume 155
nepolodno tlo 272
Ukupno 2029

Državno poljoprovredno zemljište

Na temelju članka 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» broj 66/01, 87/02), Općinsko vijeće Općine Vladislavci donijelo je 22. travnja 2002. godine Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na područje Općine Vladislavci (“Službeni glasnik” Općine Vladislavci broj 03/01.). Prema donesenom programu obuhvaćeno je ukupno 1.570,0613 ha državnog poljoprivrednog zemljišta od čega:

Namjena Površina ha
povrat 54,9515
prodaja 644,6536
koncesija 692,9411
zakup 165,1412
izuzeće od poljoprivredne proizvodnje 164,4221
Ukupno 1.570,0613

Klima

Klimatološke osobine prostora općine Vladislavci dio su klimatskih osobina šireg prostora Istočne Hrvarske. Cijelo područje, kao i šiti prostor ima sve odlike umjereno kontinentalne klime, koje karakteriziraju česte i intezivne promjene vremena. Osnovne karakteristike ovog tipa klime su srednje mjesečne temperature više od 10 C, tijekom više od četiri mjeseca godišnje, srenje temperature najtoplijeg mjeseca ispod 22 C, te srednje temperature najhladnijeg mjeseca između -3 C i +18 C. Obilježje ove klime je nepostojanje izrazito suhih mjeseci, oborina je više u toplom dijelu godine, a prosječne godišnje količine se kreću od 700 do 800 mm. Prosječna temperatura zraka, prema izvršenim mjerenjima na u razdoblju od 1978. do 1998. godine iznosila je 11 C. Srednje mjesečne temperature su u porastu do srpnja kada dostižu maksimum sa prosječnom mjesečnom temperaturom 21,4 C. Najhladniji mjesec je siječanj sa srednjom temperaturom od – 0,4 C. Od vjetra najčešći su slabi vjetrovi i tišine, dok su smjerovi vjetrova vrlo promjenjivi.

Prometno-tehnološki izrađena infrastruktura općine

Na području Općine Vladislavci nalaze se trase sljedećih razvrstanih cesta:
– 1,2 km državne cesta D7
– 5,0 km županijske ceste Ž4109
– 4,5 km županijske ceste Ž4110
– 3,25 km lokalne ceste L44107
– 5,0 km lokalne ceste L44109

Prostorom Općine prolazi i trasa postojeće magistralne pomoćne željezničke pruge MP13 (Osijek- Vrpolje).

Komunalna infrastruktura općine

Na području Općine Vladislavci ima izgrađene komunalne infrastrukture i to:

Matični broj NASELJE VODA m PLIN m UKUPNO
69728
VLADISLAVCI
6030
14249
DOPSIN
3506
23558
HRASTIN
3036

Lokalna samouprava

Općinsko vijeće

Vijećnici Općinskog vijeća u mandatu 2017.g.-2021.g. :
r. br. Ime i prezime Adresa Stranka
1. Josip Žuljević Vladislavci, K. Tomislava 167 HSS
2. Norbert Čisar Hrastin, Ferenca Kiša 26 HDZ
3. Jozo Pratljačić Dopsin, J.J. Strossmayera 147 HDZ
4. Dino Ćosić Vladisalvci, K. Tomislava 298 HDZ
5. Krunoslav Morović Vladisalvci, K. Tomislava 87 HDZ
6. Anto Šimunović Hrastin, Šandora Petefija 116 HDZ
7. Kristina Duvnjak Vladislavci, K. Tomisalva 28 HDZ
8. Ivan Farkaš Vladislavci, K. Zvonimira 12 HDZ
9. Kata Katić Vladislavci, K. Petra Krešimira IV 6 HDZ
10. Milan Živanović Vladisavci, K. Tomislava 35 SDP
11. Jovica Bučanin Dopsin, J.J. Strossmayera 149 HDZ

Općinski načelnik

Općinski načelnik zastupa općinu i nositelj je izvršne vlasti u općini.
Na izborima za izbor općinskog načelnika održanim 21. svibnja 2017. godine za Općinskog načelnika Općine Vladislavci izabran je MARJAN TOMAS (HDZ) i zamjenik Općinskog načelnika Igor Kovačev (HDZ).

Općinska uprava

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga općine kao i poslova državne uprave prenijetih na općinu i njena tijela ustrojen je Jedinstveni upravni odjel, u kojem je ustrojen Vlastiti pogon. Radom Jedinstvenog upravnog odjela upravlja pročelnik kojeg u skladu sa zakonom imenuje Općinski načelnik na temelju javnog natječaja.

Radna mjesta u okviru Općinske uprave su:

v.d. pročelnik (1)
viši stručni suradnik za upravno pravne poslove (1)
namještenici Vlastitog komunalnog pogona (4)

Predškolsko i školsko obrazovanje

U naseljima općine Vladislavci ne djeluje niti jedan dječji vrtić, a svake godine se pri osnovnoj školi održava predškolski minimum koji pohađa približno 30 djece.
Na području općine Vladislavci djeluje jedna osnovna škola u naselju Vladislavci. Ukupno osnovim obrazovanjem u Općini obuhvaćeno je 234 učenika.

Udruge na području Općine Vladislavci

Na području općine djeluju 14 udruge i to na području kulture, športa, rekreacija i ostalih udruga.

Socijalna skrb

Općina Vladislavci kroz program socijalne skrbi sufinancira troškove stanovanja za oko 30 domaćinstava, daje novčanu pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna za svako novorođeno dijete(Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o darivanju novorođene djece s područja Općine Vladislavci „Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br 6/14) dodjeljuje svake godine 5 studentskih stipendija u iznosu od 500,00 kn neto(Pravilnik o dodjeli studentskih stipendija Općine Vladislavci „Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br 2/14) , sufinacira prijevoz srednjoškolskih učenika i redovnih studenata.