Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Općinsko vijeće

STATUT OPĆINE VLADISLAVCI („Službeni glasnik“ broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20 – pročišćeni tekst, 8/20, 2/21 i 3/21 – pročišćeni tekst)

Općinsko vijeće obavlja sljedeće poslove:
1. donosi Poslovnik Općinskog vijeća
2. donosi Statut Općine
3. donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna
4. donosi odluku o privremenom financiranju, ako se ne donese proračun
5. donosi opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine
6. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća po postupku utvrđenom za njihov izbor
7. osniva, bira i razrješuje članove radnih tijela Općinskog vijeća te imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom
7.a predlaže članove upravnog tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima općina ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva) glavnoj skupštini, odnosno skupštini društva
8. uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela
9. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
10. osniva javne ustanove i druge pravne osobe ili vlastiti komunalni pogon za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom
11. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
12. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Vladislavci čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna, a ako ukupna vrijednost 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina manji od 70.000,00 kn, za pojedinačne vrijednosti veće od 70.000,00 kuna.
13. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima, ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Općinskog vijeća nije drukčije određeno
14. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava, u skladu sa zakonom
15. odlučuje o davanju koncesija kada je posebnim zakonom propisano da koncesiju dodjeljuje općina
16. raspisuje lokalni referendum
17. odlučuje o pokroviteljstvu Općine Vladislavci
18. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

Vijećnici Općinskog vijeća u mandatu (2021.g.-2025.g.)

r. br. Ime i prezime Stranka
1. Dino Ćosić HDZ
2. Norbert Čisar HDZ
3. Anto Šimunović HDZ
4. Kata Katić HDZ
5. Igor Kovačev HDZ
6. Danijel Marijanović HDZ
7. Alen Milinković HDZ
8. Krunoslav Morović HDZ
9. Josip Žuljević HDZ

Popis udjela članova Općinskog vijeća Općine Vladislavci u vlasništvu poslovnog subjekta

R.B. IME I PREZIME VIJEĆNIKA/CE NAZIV POSLOVNOG SUBJEKTA PRAVNI OBLIK POSLOVNOG SUBJEKTA OIB POSLOVNOG SUBJEKTA SJEDIŠTE POSLOVNOG SUBJEKTA VLASNIČKI UDIO (%)
Popis je sastavljen sukladno članku 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN RH 143/21) na temelju pisane obavijesti članova predstavničkog tijela. Popis je ažuriran na dan 25. svibnja 2023.

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Općina Vladislavci u sukobu interesa

– Tehnika elektroinstalacijski obrt, vl. Dino Ćosić, Kralja Tomislava 310 Vladislavci, OIB: 06327287794

– Volt inženjering d. o. o., Kralja Tomislava 310 Vladislavci, OIB:48382672930

– Solar eco d. o. o., Kralja Tomislava 310 Vladislavci, OIB: 46212481019