Općinsko vijeće

Statut Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ broj 3/09 i 3/17 )

Članak 30.

Općinsko vijeće obavlja sljedeće poslove:

 1. donosi Poslovnik Općinskog vijeća
 2. donosi Statut Općine
 3. donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna
 4. donosi odluku o privremenom financiranju, ako se ne donese proračun
 5. donosi opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine
 6. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća po postupku utvrđenom za njihov izbor
 7. osniva, bira i razrješuje članove radnih tijela Općinskog vijeća te imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom
 8. uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela
 9. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 10. osniva javne ustanove i druge pravne osobe ili vlastiti komunalni pogon za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom
 11. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
 12. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Vladislavci čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna
 13. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima, ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Općinskog vijeća nije drukčije određeno
 14. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava, u skladu sa zakonom
 15. predlaže glavnoj skupštini, odnosno skupštini društva članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Općina ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva)
 16. odlučuje o davanju koncesija kada je posebnim zakonom propisano da koncesiju dodjeljuje općina raspisuje lokalni referendum
 17. odlučuje o pokroviteljstvu Općine Vladislavci
 18. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

Članak 29.
Funkcija vijećnika je počasna.
Vijećnici za svoj rad imaju pravo na naknadu, u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Ostala prava vijećnika u svezi s njihovim radom, te način pripreme i sazivanja sjednice

Vijećnici Općinskog vijeća u mandatu (2017.g.-2021.g.)

r. br. Ime i prezime Adresa Stranka
1. Josip Žuljević Vladislavci, K. Tomislava 167 HSS
2. Norbert Čisar Hrastin, Ferenca Kiša 26 HDZ
3. Jozo Pratljačić Dopsin, J.J. Strossmayera 147 HDZ
4. Dino Ćosić Vladisalvci, K. Tomislava 298 HDZ
5. Krunoslav Morović Vladisalvci, K. Tomislava 87 HDZ
6. Anto Šimunović Hrastin, Šandora Petefija 116 HDZ
7. Kristina Duvnjak Vladislavci, K. Tomisalva 28 HDZ
8. Ivan Farkaš Vladislavci, K. Zvonimira 12 HDZ
9. Kata Katić Vladislavci, K. Petra Krešimira IV 6 HDZ
10. Milan Živanović Vladisavci, K. Tomislava 35 SDP
11. Jovica Bučanin Dopsin, J.J. Strossmayera 149 HDZ
Promjena veličine fonta
Kontrast