Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Vladislavci uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, NN broj 85/15). Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Općine Vladislavci, i to:

  • poštom, s naznakom “Zahtjev za pristup informacijama”, na adresu: Općina Vladislavci, Kralja Tomislava 141, HR – 31404 Vladislavci-
  • osobno, s naznakom “Zahtjev za pristup informacijama”, u pisarnicu na istoj adresi tijekom radnog vremena od 7-15 sati
  • elektroničkom poštom na adresu: tajnik.opcina.vladislavci@gmail.com

Službenica za informiranje: Paulina Pranjić
tel: 385 31/391-007
e-mail: tajnik.opcina.vladislavci@gmail.com

Pisani zahtjev mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište
  • podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Pisani zahtjevi koji ne sadrže tražene podatke neće se smatrati kao zahtjev za pristup informacijama.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Općina Vladislavci ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14).

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:

Članak 31.
(1) Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
(2) U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
(3) Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
(4) Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti kao za druge korisnike.
(5) Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
(6) Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Zakonodavni okvir

Zakon o pravu na pristup informacijama(„Narodne novine“, broj 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama(“Narodne novine”, broj 85/15)
Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Upitnik za samoprocjenu

Izvješće

Obrasci

Korisne informacije

Popis skupova podataka s metapodacima (asset lista)

Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o poticanju uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Vladislavci za razdoblje od 2023. do 2027. godine

Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vladislavci

Nacrt Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vladislavci

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Vladislavci