Akti Općinskog vijeća

2021. godina

1 odluka o koeficijentima za obracun place sluzbenika JUO
2 Plan vjezbi CZ za 2021. godinu
3 odluka o koeficijentima za obracun place službenika JUO
4 Odluka o dopuni odluke o privremenom oslobađanju placanja komunalne naknade na podrucju Opcine Vladislavci
5 Odluka o izmjenama dodjeli studentskih stipendija 2020 (2)
6 Odluka o izmjenama pravilnika o stipendijama vrhunskim sportasima s područja Opcine Vladislavci
7 odluka o ostvarivanju prava na novcanu pomoc roditeljima za novorodeno dijete
8 Odluka o izmjeni Programa poticanja uredenja naselja i demografske obnove Opcina Vladislavci
9 Odluka o odabiru N 1-21 rekonstrukcija pjesackih nogostupa u Dopsinu
10 Izmjene i dopune statuta opcine vladislavci
11 Izmjene i dopune Poslovnika Opcinskog vijeca Opcine Vladislavci
12 Odluka o izmjenama Odluke o placi i drugim pravima opcinskog nacelnika i zamjenika opcinskog nacelnika iz radnog odnosa
13 odluka o naknadi za rad opcinskog nacelnika
14 Izmjene i dopune Odluke o naknadi duznosnika i sluzbenika Opcine Vladislavci
15 Izmjene odluke o koristenju automobila i reprezantacija
16 Odluka o odabiru N-2-21 izgradnja trga u sredistu opcine
17 Odluka o izmjeni Programa poticanja uredenja naselja i demografske obnove Opcina Vladislavci
18 ODLUKA O 1. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORACUNA ZA 2021.G.
19 Odluka o 1. izmjenama Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu
20 Odluka o 1. izmjenama Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2021
21 Odluka o 1 izmjenama Programa korištenja sredstava od raspolaganja polj. zemljistem u vlasnistvu drzave za 2021 godinu
22 Odluka o 1. izmjenama plana provedbe programa poticanja uredenja naselja i dem obnove za 2021.
23 Odluka o 1. izmjenama Programa financiranja vjerskih zajednica za 2021. godinu
24 Izvjesce nacelnika srpanj- prosinac 2020
25 Odluka o suglasnosti na provedbu ulaganja u 2021. godini
26 Odluka o osnivanju postrojbe civilne zastie opce namjene Opcine Vladislavci
27 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zastite 2021
28 Odluka o ponistenju N-5-21- upravljanje i sakup otpada iz reciklaznog dvorista
29 Odluka o sufinanciranju kamata na stambene kredite
30 Odluka o dodjeli novcanih sredstava OS Mate Lovraka Vladislavci
31 Program potpora u poljoprivredi 2021-2027
32 Odluka o financiranju komunalnog opremanja HRVI s podrucja Opcine Vladislavic
33 Odluka o odabiru N 3-21 izgradnja parkinga i manipulativnih povrsina N-3-21
34 Odluka o odabiru N 4-21 edukacija i razvoj vjestina strucnjaka Zajedno u zajednici
35 Zakljucak o prihvacanju Izvjesca JVP Cepin
36 Odluka o imenovanju predstavnika osnivaca Vatrogasnog vijeca JVP Cepin, prijedlog
37 Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu i obavljanju komunalnih djelatnosti na podrucju Opcine Vladislavci u 2020. godini
38 Godisnji izvjestaj o izvrsenju za 2020.
39 Odluka o rasporedu rezultata za 2020.g.
40 Izvjesce o koristenju sredstava od raspolaganja drzavnog poljoprivrednog zemljista za 2020. godinu
41 Izvjesce o izvrsenju Plana provedbe Programa uredenja naselja i demografske obnove za 2020
42 Izvjesce o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu
43 izvjesce o izvrsenju Plana zastite odprirodnih nepogoda za 2020. godinu
44 Izvjesce o primjeni agrotehnickih mjera za 2020. godinu
45 Izvjesce o izvrsenju Program javnih potreba u kulturi za 2020 godinu
46 Izvjesce o izvrsenju Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu
47Izvjesce o izvrsenju Programa financiranja vatrogastva za 2020. godinu
48 izvjesce o izvrsenju Programa koritsenja sredstava od legalizacije 2020
49 izvjesce o izvrsenju Programa koritsenja sredstava od sumskog doprinosa 2020
50 Izvjesce o izvrsenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020
51 Izvjesce o izvrsenju Programa odrzavanja objekata i uredaja komunalne infrastrukture 2020
52Odluka o odabiru N 7-21 reciklazno dvoriste
53 Odluka o suglasnosti na provedbu ulaganja u 2021. godini
54 Odluka o odabiru N 6-21 izgradnja i opremanje djecjeg igralista u Vladislavcima
55 odluka o stavljanju van snage odluke o rganizaciji i nacinu rada Reciklaznog dvorišta Opcine Vladislavci.docx 2 (1)
56 odluka o organizaciji i nacinu rada reciklaznog dvorista Opcine Vladislavci (1)
57 odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu (1)
58 Odluka o sluzbenoj odori i iskaznici komunalni i poljoprivredni redari.docx2
59 odluka o izmjeni odluke o nacinu obavljanja dimnjacarske službe
60 zakljucak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 1. izmjena financijskog plana JVP Cepin za 2021. godinu
61 zakljucak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Opcih uvjeta isporuke dimnjacarskih usluga
62 zakljucak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Opcih uvjeta isporuke pogrebnih usluga
63 zakljucak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog statuta JVP Cepin
64 Odluka o izmjenama i dopunama pravilnika o financiranju udruga
65 provedbeni plan unapredenja zastite od pozara-opcina Vladislavci 2021 (1)
66 Zakljucak o usvajanju Izvjesca o provedbi Plana upravljanja imovinom za 2020. godinu
67 zakljucak produzene roka koristenja donacije KBC osijek neonatologija
68 Rjesenje, mandatno povjerenstvo
69 Izvjesce mandatnog povjerenstva
70 Rjesenje o imenovanju odbora za izbor i imenovanja
71 Rjesenje o izboru predsjednika vijeca
72 Rjesenje o izboru potpredsjednika vijeca
73 Rjesenje o izboru potpredsjednika Opcinskog vijeca
74 Rjesenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu steta od prirodnih nepogoda
75 Rjesenje – vodovod
76 Rjesenje – ukop
77 Rjesenje – trznice
78 Rjesenje – Sportski objekti
79 Rjesenje – unikom
80 Rjesenje – GPP skupstina
81 Rjesenje – komunalac cepin
82 Zakljucak o davanju prijedloga predstavniak Opcine Vladisalvci u Nadzorni odbor GPP
83 Rjesenje o imenovanju predsjednika i clanova odbora za statutarno pravna pitanja
84 Rjesenje o imenovanju predsjednika i clanova odbora za gospodarstvo, turizam, poduzetnistvo i obrt
85 Rjesenje o imenovanju predsjednika i clanova odbora za poljoprivredu, sumarstvo i vodno gospodarstvo
87 Rjesenje o imenovanju predsjednika i clanova odbora za zastitu okolisa i energetiku
88 Rjesenje o imenovanju predsjednika i clanova odbora za obrazovanje zdravstvo i socijalnu skrb
89 Rjesenje o imenovanju predsjednika i clanova odbora za demografiju, obitelj i mlade
90 Rjesenje o imenovanju predsjednika i clanova odbora za kulturu i sport
91 Rjesenje o imenovanju predsjednika i clanova odbora za prostorno uredenje, graditeljstvo, promet, komunalne i stambene poslove
92 Rjesenje o imenovanju predsjednika i clanova odbora za sigurnost protupozarnu i civilnu zastitu
93 Rjesenje o imenovanju predsjednika i clanova odbora za mjesnu samoupravu
94 Odluka o izmjeni Odluke o suglasnosti na ulaganja u 2021. godini
95 Odluka o izmjeni Odluke o placi i drugim pravima opcinskog nacelnika
96 Odluka o osnivanju postrojbe Civilne zastite Opcine Vladislavci 2021. godine
97 Odluka o koeficijentima za obracun place sluzbenika JUO
98 Odluka opcinskog vijeca izgradnja i opremanje djecjeg vrtica
99 Odluke o produzenju vazenja Strateskog razvojnog plana Opcine Vladislavci
100 Odluka opcinskog vijeca izgradnja i opremanje djecjeg vrtica
101 Odluka o radnom vremenu JUO
102 Odluka o odabiru N 8-21 dezinsekcija komaraca
103 Odluka o odabiru N 9-21- sanacija otresnica
104 odluka o imenovanju Povjerenstva za natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta
105 Odluka o odabiru N 10-21 opremanje informatičkog kabineta
106 Odluka o 2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vladislavci za 2021. godinu
107 Odluka o 2. izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu
108 Odluka o 2. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021
109 Odluka o 2 izmjenama Programa korištenja sredstava od raspolaganja polj. zemljištem u vlasništvu države za 2021 godinu
110 Odluka o 2. izmjenama plana provedbe programa poticanja uređenja naselja i dem obnove za 2021.
111 Odluka o 2. izmjenama Programa financiranja vjerskih zajednica za 2021. godinu
112 Odluka o 2. izmjenama Programa javnih potreba u sportu 2021.
113 Odluka o 1. izmjenama Programa koritšenja sredstava od šumskog doprinosa 2021
114 Odluka o 1. izmjenama Programa javnih potreba u Socijalnoj skrbi
115 Odluka o 2. izmjenama Odluke o suglasnosti na ulaganja
116 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Vladislavci
117 Odluka o darovanju računala PU Osječko-barnjskoj
118 Odluka o davanju suglasnosti na ulaganje izgradnja Vatrogsne garažePrilog 10-Opis projekta_DVD
119 Odluka o odabiru u otvorenom postupku JN grupa 1
120 Odluka o odabiru u otvorenom postupku JN grupa 2
121 Odluka o odabiru u otvorenom postupku JN grupa 3
122 Odluka o odabiru u otvorenom postupku JN grupa 4
123 Odluka o odabiru u otvorenom postupku JN grupa 5
124 Izvješće načelnika siječanj- lipanj 2021.
125 Polugodišnji izvještaj o izvršenju za 2021.
126 Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup DPZ
127 odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed državnog poljoprivrednog zemljišta
128 odluka o visini naknade za rad Povjerenstva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta
129 Odluka o odabiru N 11-21 higijenske potrepštine zaželi 2
130 Odluka o odabiru N 12-21 vanjski suradnik Zaželi 2
131 Odluka o odabiru N 13-21 vanjski suradnik CoineTworking
132 Odluka o odabiru N 14-21 nabava posuda za otpad
133 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu JVP Čepin
134 ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA ZA 2021. GODINU
135 Odluka o 3. izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu (2)
136 Odluka o 3. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021
137 Odluka o 3. izmjenama plana provedbe programa poticanja uređenja naselja i dem obnove za 2021.
138 Odluka o 3 izmjenama Programa korištenja sredstava od raspolaganja polj. zemljištem u vlasništvu države za 2021 godinu
139 Odluka o 1. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi 2021
140 Odluka o 2. izmjenama Programa koritšenja sredstava od šumskog doprinosa 2021
141 Odluka o 1. izmjenama Programa namjenskog korištenja naknade za zadržavanje nezakjonito izgrađenih zgrada za 2021.g.
142 Odluka o 3. izmjenama Odluke o suglasnosti na ulaganja
143 Odluka o dopunama odluke o komunalnom redu
144 Odluka o dopuni odluke o komunalnom doprinosu
145 Odluka o visini naknade članovima Općinskog vijeća i drugim osobama koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća Općine Vladislavci
146 Odluka o plaćanju usluga platnog prometa za naknade koje se plaćaju Općini Vladislavci
147 informacija o donošenju Programa zaštite divljači Općine Vladislavci
148 Odluka o odabiru N 15-21 nogostupi Hrastin
149 Odluka o odabiru N 16-21 manipulativne površine dječji vrtić
150 Odluka o odabiru N 17-21 rekonstrukcija športske ulice

2020. godina

1 Izvjesce o primjeni agrotehnickih mjera za 2019. godinu
2 Izvjesce o koristenju sredstava od raspolaganja drzavnog poljoprivrednog zemljista za 2019. godinu
3 Izvjesce o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu
4 Izvjesce nacelnika za razdoblje srpnaj-prosinac 2019.
5 Odluka o komunalnom doprinosu
6 Odluka o sklapanju Sporazuma
7 Izmjene i dopune statuta opcine vladislavci
8 Izmjene i dopune Poslovnika Opcinskog vijeca Opcine Vladislavci
9 Izmjene i dopune Proracuna za 2020. godinu
10 Odluka o 1 izmjenama Programa javnih potreba u kulturi 2020
11 Odluka o 1 izmjenama Programa javnih potreba u sportu 2020.
12 Odluka o 1. izmjenama Programa namjenskog koristenja naknade za zadrzavanje nezakjonito izgradenih zgrada u prostoru za 2020.g.
13 Odluka o 1 izmjenama plana provedbe programa poticanja uređenja naselja i dem obnove za 2020.
14 Odluka o 1 izmjenama Programa odrzavanja objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2020
15 Odluka o 1 izmjenama Programa koristenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljistem u vlasnistvu drzave za 2020 godinu
16 Odluka o 1 izmjenama Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
17 Odluka o 1 izmjenama Programa utroska sredstava sumskog doprinosa 2020
18 Odluka o izmjeni odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja u 2020. godini
19 Odluka o izmjeni odluke obavljanju komunalnih djelatnosti na području Opcine Vladislavci
20 odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi
21 odluka o privremenom oslobadanju od placanja komunalne naknade na podrucju Opcine Vladislavci
22 odluka o privremenom oslobađanju od placanja zakupnine za poslovne prostore u vlasnistvu opcine vladislavci
23 odluka o izmjenama Odluke o nacinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vl. OV
24 odluka o prodaji rabljenog vozila u vlasnistvu Opcine Vladislavci (1)
25 Odluka o izmjenama Programa poticanja uredenja naselja i demografske obnove Opcina Vladislavci
26 Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada
27 zakljucak o odobravanju donacije KBC osijek
28 Rjesenje o razrjesenju i imenovanju clana odbora za statutarno pravna pitanja (1)
29 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na podrucju Opcine Vladislavci
30 Izvjesce o izvrsenju Plana provedbe Programa uredenja naselja i demografske obnove za 2019
31 izvjesce o izvrsenju Plana zastite odprirodnih nepogoda za 2019. godinu
32 Izvjesce o izvrsenju Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu
33 Izvjesce o izvrsenju Program javnih potreba u sportu za 2019. godinu
34 Izvjesce o izvrsenju Programa financiranja vatrogastva za 2019. godinu
35 Izvjesce o izvrsenju Programa izgradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2019.g.
36 izvjesce o izvrsenju Programa koristenja sredstava od legalizacije 2019
37 Izvjesce o izvrsenju Programa odrzavanja objekata i uredaja komunalne infrastrukture 2019
38 Odluka o izmjenama i dopunama Programa poticanja i uredenja naselja
39 odluka o koeficijentima za obracun place sluzbenika JUO
40 Odluka o odabiru N 8-20 rekonstrukcija pjesackih staza K. Tomislava
41 Odluka o suglasnosti na provedbu ulaganja u 2020. godini
42 Odluka o nacinu upravljanja i koristenja sportskih gradevina u vlasnistvu opcine Vladislavci
43 Program potpora u poljoprivredi za 2020.
44 Godisnji Izvjestaj o Izvrsenju Proracuna Opcine Vladislavci za 2019. godinu
45 Odluka o rasporedu rezultata za 2019.g.
46 odluka o prodaji rabljenog vozila u vlasnistvu Opcine Vladislavci
47 odluka o grbu i zastavi
48 Izmjene i dopune statuta opcine vladislavci
49. Izmjene i dopune Proracuna za 2020. g.
49a Obrazlozenje II. Izmjena i dopuna Proracuna za 2020.g.
50 Odluka o 2 izmjenama plana provedbe programa poticanja uredenja naselja i dem obnove za 2020.
51 Odluka o 2 izmjenama Programa održavanja objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2020
52 Odluka o 2 izmjenama Programa izgradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
53 Odluka o 2 izmjenama Programa koristenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljist u vlasn drzave za 2020 godinu
54 Odluka o suglasnosti na provedbu ulaganja u 2020. godini
55 Odluka o izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata i rasporedu viska u Proacunu za 2019. godinu
56 Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Opcine Vladislavci za 2020. g.
57 Izvjesce nacelnika za razdoblje sijecanj-lipanj 2020.
58 Odluka o izmjenama Programa poticanja uredenja naselja i demografske obnove Opcina Vladislavci
59 prethodna suglasnost na plan upravljanja imovinom u vlasnistvu Opcine Vladislavci za 2020
60 odluka o raspisivanju javnog natjecaja za prodaju zemljista u Hrastinu
61 Odluka o odabiru N 10-20 – dezinsekcija komaraca
62 Odluka o odabiru N 9-20 rekonstrukcija krovista zgrade javne namjene
63 Odluka o davanju suglasnosti za ulaganje u projektnu dokumentaciju za izgradnju nerazvrstane ceste u hrastinu
64 Odluka o davanju suglasnosti za ulaganje u projektnu dokumenaciju za kucu oprostaja u Dopsinu
65 Odluka o dopuni odluke o grobljima Vladislavci
66 pravilnik o stipendijama vrhunskim sportasima s podrucja Opcine Vladislavci 0
67 Odluka o odabiru N 11-20- izgradnja i sanacija otresnica, javanih povrsina
68 Odluka o odabiru N 12-20- sanacija i modernizacija JR, II faza
69 Odluka o odabiru N 13-20- rekonstrukcija pjesackih staza (2)
70 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na podrucju Opcine Vladislavci
71 Odluka o dodjeli studentskih stipendija 2020
72 Odluka o dodjeli stipendija srednjoškolcima 2020
73 Odluka o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama
74 Odluka o usvajanju Strategije razvoja pametne Opcine Vladislavci 2020.-2023.
75 odluka o koeficijentima za obracun place sluzbenika JUO
76 Odluka o dopuni Programa poticanja uredenja naselja i demografske obnove Opcina Vladislavci
77 odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi
78 Odluka o odabiru N 14-20- oprksrba elektricnom energijom za razdoblje od 12 mjeseci
79 Odluka o 3. izmjenama Proracuna 2020
79 a Obrazlozenje III. Izmjena i dopuna Proracuna za 2020.g.
80 Odluka o 3 izmjenama plana provedbe programa poticanja uredenja naselja i dem obnove za 2020.
81 Odluka o 3 izmjenama Programa odrzavanja objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2020
82 Odluka o 3 izmjenama Programa izgradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
83 Odluka o 3 izmjenama Programa koristenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljist u vlasn drzave za 2020 godinu
84 Odluka o 2. izmjenama odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja u 2020. godini
85 Odluka o kupovini zemljista za formiranje pristupnog puta prema groblju u Vladislavcima

2019. godina

1 Odluka o izmjenama odluke o grobljima Vladislavci
2 Zakljucak o prihvacanju sporazuma o suradnji na provedbi projekta razvoja sirokopojasnog interneta
3 Odluka o davanju suglasnosti za ulaganje u projekt izgradnja i opremanje djecjeg igralista
4 Odluka o koristenju automobila i mobitela i reprezentacija
5. Izvjesce o primjeni agrotehnickih mjera z a2018. godinu
6. Zakljucak o usvajanju Izvjesca o provedbi Plana upravljanja imovinom za 2018. godinu
7 Izvjesce-nacelnika-za-razdoblje-srpanj-prosinac-2018.
7. Izvjesce o koristenju sredstava od raspolaganja drzavnog poljoprivrednog zemljista za 2018. godinu
8. Izvjesce o izvrsenju plana gospodarenja otpadom
9. Odluka o sufinanciranju boravka djece u vrticima i sufinanciranju dadilja
10. Odluka o izmjenama Programa poticanja uredenja naselja i demografske obnove Opcina Vladislavci
11. odluka o koeficijentima za obracun place sluzbenika JUO
12. Rjesenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu steta od prirodnih nepogoda
13. Plan mjera i postupanja Opcine Vladislavci u 2019. godini za djelomicnu sanaciju steta od prirodnih nepogoda
14 I. IZMJENE I DOPUNE PRORAcUNA ZA 2019.G. – WORD (2)
15 odluka o 1. izmjenama plana provedbe programa poticanja uredenja naselja i dem obnove za 2019.
16 Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa odrzavanja komunalne infrastrukture
17 Odluka o 1. izmjenama Programa izgradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
18 Odluka o 1. izmjenama Programa koristenja sredstava od raspolaganja polj zemlj u vlasnistvu RH za 2019. godinu
19 GODIsNJI IZVJEsTAJ O IZVRsENJU PRORAcUNA ZA 2018.G – WORD ZA SLUzBENI GLASNIK
20 Zakljucak o usvajanju godisnjeg izvjestaja o izvrsenju proracuna za 2018. godinu
21 odluka o rezultatima poslovanja i pokricu manjka
22 Izvjesce o izvrsenju Programa izgradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
23 Izvjesce o izvrsenju Programa odrzavanja objekata i uredaja komunalne infrastrukture 2018
24 Izvjesce o izvrsenju Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
25 Izvjesce o izvrsenju Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu
26 izvjesce o izvrsenju Programa koritsenja sredstava od legalizacije 2018
27 Izvjesce o izvrsenju Programa financiranja vatrogastva za 2018. godinu
27. zakljucak o odbijanju izvjesca o radu davatelja usluge Eko flor plus
28 Izvjesce o izvrsenju Plana provedbe Programa uredenja naselja i demografske obnove
29 Odluka o usvajnju strateskog plana razvoja turizma
30 Strateski razvojni plan turizma VLADISLAVCI
31 Zakljucak o odobravanju donacije KBC Osijek
32 Odluka o davanju suglasnosti za prenamjenu domau djecji vrtic
33 Odluka o davanju suglasnosti za ulaganje u projektnu dokumenaciju za cestu prema groblju Dopsin
34 Odluka o ukljucivanju Opcine Vladislavci u akciju Gradovi i opcine prijatelji djece
35 Statut JVP cepin za objavu
36 Odluka o organizaciji i nacinu rada Reciklaznog dvorista Opcine Vladislavci
37 POLUGODIsNJI IZVJEsTAJ O IZVRsENJU ZA 2019
38 Izvjesce nacelnika-za-razdoblje-sijecanj -lipanj 2019.
39 Odluka o komunalnom redu 2019
40 Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2019 – 2024 godina
41 Odluka o financiranju boravka djece u vrticima i financiranju dadilja
42 Odluka o izmjenama Programa poticanja uredenja naselja i demografske obnove Opcina Vladislavci
43 Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi na podrucju Opcine Vladislavci
44 Odluka o funkcioniranju zajednickog reciklaznog dvorista
45 Zakljucak o davanju suglasnoti na ugovor o pravu sluznosti HT
46 Zakljucak o usjvanju Izvjesca revizije o obavljenoj reviziji ucinkovitosti nogometnih stadiona OBz
47 Zakljucak pravo sluznosti puta prema groblju u Vladislavcima
48 II. IZMJENE I DOPUNE PRORAcUNA ZA 2019.G. (1)
49 odluka o 2. izmjenama plana provedbe programa poticanja uredenja naselja i dem obnove za 2019.
50 Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa odrzavanja komunalne infrastrukture
51 Odluka o 2 izmjenama Programa gradenja objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
52 Odluka o 2. izmjenama Programa koristenja sredstava od raspolaganja polj zemlj u vlasnistvu RH za 2019. godinu
53 Odluka o 1. izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 2019.
54 prethodna suglasnost na plan upravljanja imovinom u vlasnistvu Opcine Vladislavci za 2020
55 Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi na podrucju Opcine Vladislavci
56 Odluka o davanju u najam stanova u vlasnistvu Opcine Vladislavci
57 Zakljucak o ne prihvacanju sufinanciranja subvencioniranja kamata po kredinoj liniji Zagrebacke banke
58 odluka o izmjeni odluke pokricu manjka za 2018.godinu
59 Odluka o 3. izmjenama i dopunama programa koristenja sredstava od polj. zemljista za 2019.
60 Odluka o 3. izmjenama Programa izgradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
61 Odluka suglasnosti na provedbu ulaganja na podrucju Opcine Vladislavci za 2019. godinu
63 Odluka o izvrsavanju Proracuna Opcine Vladislavci za 2020
64 PRORAcUN ZA 2020
65 godisnji plan davanja koncesija na podrucju Opcine Vladislavci za 2020. godinu
66 Analiza sustava civilne zastite na podrucju Opcine Vladislavci u 2019. godiji
67 godisnji plan razvoja sustava civilne zastite na podrucju Opcine Vladislavci 2020
68 plan provedbe programa poticanja uredenja naselja i dem obnove za 2020.
69 Program financiranja vatrogastva na podrucju Opcine Vladislavci za 2020. godinu
70 Program javnih potreba u kulturi 2020
71 Program javnih potreba u sportu 2020.
72 Program namjenskog koristenja naknade za zadrzavanje nezakjonito izgradenih zgrada u prostoru za 2020.g.
73 Program utroska sredstava sumskog doprinosa 2020
74 Program odrzavanja objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2020
75 Program izgradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
76 Program koristenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljistem u vlasnistvu drzave za 2020 godinu
77 Plan mjera i postupanja Opcine Vladislavci u 2020. godini za djelomicnu sanaciju steta od prirodnih nepogoda
78 Odluka o suglasnosti na provedbu ulaganja u 2020. godini
79 Odluka o financiranju politickih stranka za 2020.
80 Odluka o izmjeni odluke o financiranju politickih stranka za 2019.
81 Izmjene i dopune Odluke o funkcioniranju zajednickog reciklaznog dvorista
82 zakljucak o usvajanju Izvjesca o stanju u prostoru
83 prethodna suglasnost na financijski plan JVP cepin
84 zakljucak, prihvacanj placanja po procjembenom elaboratu

2018. godina

43 Odluka o izmjenama Odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Vladislavci za 2018. godinu
42 Odluka o izmjenama Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove Općina Vladislavci
41 odluka o 2. izmjenama plana provedbe Programa poticanja uredenja naselja i demografske obnove na području Općine Vladislavci za 2018. godinu
40 Odluka o 2. izmjenama Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Vladislavci za 2018. godinu
39 odluka o 3 . izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
38 odluka o 3. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vladislavci za 2018. godinu
37 Odluka o donošenju 2. izmjena i dopuna PPUO Vladislavci
36 Odluka o dodjeli javnih priznanja
35 odluka o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade
34 Zaključak tromjesečnog izvještaja-2018
33 odluka o izmjenama plana provedbe programa poticanja uređenja naselja i dem. obnove za 2018.
33 Odluka o izmjenama Programa korištenja sredstava od prodaje, zakupa, dug. zakupa i koncesije za 2018. godinu
32 Odluka o izmjenama i dopunama Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
31 Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu 2018.
30 odluka o 2 . izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
29 Odluka o izmjenama Programa financiranja vatrogastva 2018
28 Odluka o rasporedu rezultata i pokriću manjka
27 God. izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu – word
26 Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
25 odluka o izmjenama i dopunama odluke komunalnom doprinosu
24 Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zasite na području Općine Vladislavci
23 2. Izmjene i dopune proračuna za 2018.
22 Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada
21 Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Vladislavci
20 Odluka o izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
19 Odluka o izmjenama i dopunama Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove Općina Vladislavci
18 Odluka o izmjenama Programa namjenskog korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.g.
17 Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
15 Izvješće o korištenju sredstava od državnog poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu
16 Program korištenja sredstava od prodaje, zakupa, dug. zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu
14 Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom
13 Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu
12 Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom za 2017. godinu
11 Izmjene i dopune Statuta Općine Vladislavci 2018
10 Izvješće načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2017.
9 zaključak o pokretanju postupka izrade grba i zastave Općine Vladislavci
8 odluka o koeficijentima za obračun place namještenika Vlastitog komunalnog pogona
7 odluka o koeficijentima za obračun place službenika JUO
6 odluka o sufinanciranju kamata na EU projekte za udruge
5 zaključak o usvajanju izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljop. zemljištem na području Obz
4 odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čepin
3 provedbeni plan unapređenja zaŠtite od požara-Općina Vladislavci 2018
2 odluka o pružanju usluge prikupljanja komunalnog otpada
1 odluka o davanju koncesije za prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada

2017. godina

97 odluka o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade i naknade za uređenje voda
95 odluka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora Općine Vladislavci, izmjene i dopune
94 odluka o darovanju nekretnina
93 odluka o korištenju automobila i mobitela
92 odluka o izmjenama i dopunama odluke o naknadi dužnosnika i službenika Općine vladislavci
91 odluka o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika
90 odluka o stavljanju izvan snage Odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog i komunalnog redarstva s općinama Čepin i Vuka
89 odluka o izmjenama i dopunama odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć novorođena djeca
88 odluka o kratkoročnom zaduživanju
87 zaključak o usvajanju devetomjesečnog izvještaja za 2017. godinu (1)
86 program utroška sredstava od naknade za legalizaciju 2017.
85 odluka o izmjenama i dopunama odluke o provedbi ulaganja 2017
84 odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Vladislavci
83 druge Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava od državnog poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu (1)
82 druge Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu
81 druge Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi
80 druge Izmjene i dopune programa financiranja vatrogastva (1)
79 druge Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.
78 druge Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.
78 prethodna suglasnost na plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vladislavci za 2018 god NOVO
77 odluka o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Vladislavci za 2018. godinu
76 godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vladislavci 2018
75 zaključak povodom razmatranja Izvješća o analizi stanja sustava civilne zaštite
74 program korištenja sredstava od prodaje, zakupa, dug. zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu
74 godišnji plan davanja koncesija na području Općine Vladislavci za 2018. godinu
73 program javnih potreba u sportu 2018.
72 program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
71 program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
70 program namjenskog korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.g.
69 program utroška sredstava šumskog doprinosa 2018
68 program javnih potreba u kulturi 2018
67 program financiranja vatrogastva 2018
66 plan provedbe programa poticanja uređenja naselja i dem obnove za 2018.
65 program poticanja uređenja naselja i demografske obnove Općina Vladislavci
64 odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu
63 rješenje o imenovanju predsjednika i članova odbora za mjesnu samoupravu
62 rješenje o imenovanju predsjednika i članova odbora za sigurnost, protupožarnu i civilnu zaštitu
61 rješenje o imenovanju predsjednika i članova odbora za prostorno uređenje, graditeljstvo, promet, komunalne i stambene poslove
60 rješenje o imenovanju predsjednika i članova odbora za kulturu i sport
59 rješenje o imenovanju predsjednika i članova odbora za demografiju, obitelj i mlade
58 rješenje o imenovanju predsjednika i članova odbora za obrazovanje, zdravstvo i socijalnu skrb
57 rješenje o imenovanju predsjednika i clanova odbora za zastitu okolisa i energetiku
57 rješenje o imenovanju predsjednika i članova odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
56 rješenje o imenovanju predsjednika i članova odbora za gospodarstvo, turizam, poduzetništvo i obrt
55 rjesenje o imenovanju predsjednika i članova odbora za statutarno pravna pitanja (1)
54 odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Vladislavci
53 odluka o sufinanciranju boravka djece u vrtićima
52 odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu (1)
51 2. odluka o imenovanju ulice
50 odluka o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun place službenika JUO
49 odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Vladislavci za 2017. g
48 zaključak o prihvaćanju izvješća načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2017.
47 I. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava od državnog poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu (1)
46 I. izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu
45 I. izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi
44 izmjene i dopune programa financiranja vatrogastva (1)
43 I. izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.
41 I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.
40 odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2017. g.
39 zaključak o usvajanju tromjesečnog izvještaja za 2017. godinu
38 izvješće mandatnog povjerenstva
37 izmjena Odluke o izradi II ID PPUO Vladislavci
36 odluka o usvajanju procjene ugroženosti i plana zaštite od požara
35 odluka- gpp
34 odluka- unikom
33 odluka- Sportski objekti
32 odluka- Tržnice
31 odluka- ukop
30 odluka- vodovod
29 odluka o izradi Strategije turizma
28 odluka o lokalnim porezima Općine Vladislavci
27 odluka o koeficijentima za obračun place službenika JUO
26 odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa
25 izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vladislavci
24 izmjene i dopune Statuta Općine Vladislavci 2017.
23 rješenje o imenovanju povjerenstva za elementarnu nepogodu
22 rješenje, mandatno povjerenstvo
21 rješenje o izboru potpredsjednika vijeća
20 rješenje o izboru predsjednika vijeća
16 rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Općine Vladislavci u nadzorni odbor GPP
15 suglasnost za postavljanje automatske meteorološke postaje
14 pravilnik o dodjeli stipendija 2017
13 odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete
12 odluka o izradi II. ID PPUO VLADISLAVCI
11 zaključak o osvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu
10 zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava od poljoprivrede
9 odluka o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Vladislavci za 2017. godinu
8 zaključak o prihvaćanju izvješća o provedenim ulaganjima na području Općine Vladislavci
7 zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom
6 zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju programa gradnje
5 zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju programa održavanja
4 zaključak o usvajanju izvješća načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2016.
3 odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom
2 zaključak o prihvaćanju izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada
1 odluka – OSPUO VLADISLAVCI

2016. godina

47 odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
46 plan mreže dječjih vrtića na području Općine Vladislavci
45 prethodna suglasnost na plan upravljanja imovinom u vlasnistvu Općine Vladislavci za 2017.god.
44 provedbeni plan unapređenja zaštite od požara-opcina Vladislavci 2017
43 godisnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vladislavci
42 odluka općinskog vijeća o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vladisalvci
41 odluka o određivanju obuhvata nerazvrstane ceste, f. kiša
40 odluka o davanju suglasnosti na projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste
39 odluka o davanju prethodne suglasnosti na odluku o povećanju temeljnog kapitala
38 odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu
37 godišnji plan davanja koncesija na području Općine Vladislavci za 2017. godinu
36 odluka o kupovini stana u prizemlju zgrade lokalne samouprave
35 program korištenja sredstava od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije državnog polj. zemljišta
34 zaključak povodom razmatranja izvješća o analizi stanja sustava civilne zaštite
33 odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu
31 zaključak o usvajanju devetomjesečnog izvješća o izvršenju Proračuna za 2016
32 odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Vladislavci
30 odluka o usvajanju Strateškog razvojnog programa Općine Vladislavci
29 odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vl. OV
28 odluka o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vl. OV
27 polugodisnji izvještaj o izvršenju proračuna OV za 2016. godinu
26 odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kč .br. 694 k. o. Vladislavci
25 odluka o određivanju lokacije za odlaganje građevinskog otpada
24 odluka o usvajanju revizije plana gospodarenja otpadom
23 zakljucak o usvajanju tromjesečnog izvještaja za 2016. godinu
22 provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općina Vladislavci
21 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
20 Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna OV
19 prethodna suglasnost na plan
18 Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, izmjene i dopune
17 odluka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora Općine Vladislavci, izmjene i dopune
16 odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Vlastitog komunalnog pogona
15 odluka o povjeravanju održavanja javne rasvjete na području Općine Vladislavci
14 odluka o davanju suglasnosti na osnivanje prava građenja
13 odluka o izmjenama i dopunama odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
12 odluka o grobljima Vladislavci
11 zaključak o usvajanju izvješća povjerenstva za popis i procjenu vrijednosti ne evidentirane imovine
10 zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata
9 zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture
8 zaključak o usvajanju izvješća načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2015.
7 godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vladislavci za 2015. godinu (2)
6 odluka o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom
5 zaključak o usvajanju izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada
4 godišnji i srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Vladislavci izmjene
3 godišnji plan davanja koncesije za 2016. godinu, izmjene i dopune

Dokumenti i odluke Općinskog vijeća

Odluka o financiranju političkih stranaka
Odluka o imenovanju mrtvozornika

Komunalne djelatnosti

Odluka o cijeni vodnih usluga
Odluka o određivanju lokacije reciklažnog dvorišta za područje Općine Vladislavci
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o određivanju lokacije reciklažnog dvorišta za područje Općine Vladislavci
Odluka plana gospodarenja otpadom
Odluka o pristupanju Općine Vladislavci trgovačkom društvu Komunalac Čepin d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti
Odluka za povjeravanje poslova javne rasvjete

Financije

Odluka o prirezu Općine Vladislavci
Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Vladislavci
Zakljucak o usvajanju tromjesečnog izvješća o izvršenju Proračuna za 2014. godinu

Gospodarstvo

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
Odluka o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Vladislavci

Prostorno uređenje

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Vladislavci

Socijalna skrb

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Vladislavci

Zaštita i spašavanje

Odluka o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na području Općine Vladislavci

Stipendije

Pravilnik o dodjeli studentskih stipendija Općine Vladislavci