Akti Općinskog vijeća

2018. godina

43 Odluka o izmjenama Odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Vladislavci za 2018. godinu
42 Odluka o izmjenama Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove Općina Vladislavci
41 odluka o 2. izmjenama plana provedbe Programa poticanja uredenja naselja i demografske obnove na području Općine Vladislavci za 2018. godinu
40 Odluka o 2. izmjenama Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Vladislavci za 2018. godinu
39 odluka o 3 . izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
38 odluka o 3. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vladislavci za 2018. godinu
37 Odluka o donošenju 2. izmjena i dopuna PPUO Vladislavci
36 Odluka o dodjeli javnih priznanja
35 odluka o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade
34 Zaključak tromjesečnog izvještaja-2018
33 odluka o izmjenama plana provedbe programa poticanja uređenja naselja i dem. obnove za 2018.
33 Odluka o izmjenama Programa korištenja sredstava od prodaje, zakupa, dug. zakupa i koncesije za 2018. godinu
32 Odluka o izmjenama i dopunama Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
31 Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu 2018.
30 odluka o 2 . izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
29 Odluka o izmjenama Programa financiranja vatrogastva 2018
28 Odluka o rasporedu rezultata i pokriću manjka
27 God. izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu – word
26 Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
25 odluka o izmjenama i dopunama odluke komunalnom doprinosu
24 Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zasite na području Općine Vladislavci
23 2. Izmjene i dopune proračuna za 2018.
22 Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada
21 Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Vladislavci
20 Odluka o izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
19 Odluka o izmjenama i dopunama Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove Općina Vladislavci
18 Odluka o izmjenama Programa namjenskog korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.g.
17 Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
15 Izvješće o korištenju sredstava od državnog poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu
16 Program korištenja sredstava od prodaje, zakupa, dug. zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu
14 Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom
13 Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu
12 Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom za 2017. godinu
11 Izmjene i dopune Statuta Općine Vladislavci 2018
10 Izvješće načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2017.
9 zaključak o pokretanju postupka izrade grba i zastave Općine Vladislavci
8 odluka o koeficijentima za obračun place namještenika Vlastitog komunalnog pogona
7 odluka o koeficijentima za obračun place službenika JUO
6 odluka o sufinanciranju kamata na EU projekte za udruge
5 zaključak o usvajanju izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljop. zemljištem na području Obz
4 odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čepin
3 provedbeni plan unapređenja zaŠtite od požara-Općina Vladislavci 2018
2 odluka o pružanju usluge prikupljanja komunalnog otpada
1 odluka o davanju koncesije za prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada

2017. godina

97 odluka o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade i naknade za uređenje voda
95 odluka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora Općine Vladislavci, izmjene i dopune
94 odluka o darovanju nekretnina
93 odluka o korištenju automobila i mobitela
92 odluka o izmjenama i dopunama odluke o naknadi dužnosnika i službenika Općine vladislavci
91 odluka o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika
90 odluka o stavljanju izvan snage Odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog i komunalnog redarstva s općinama Čepin i Vuka
89 odluka o izmjenama i dopunama odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć novorođena djeca
88 odluka o kratkoročnom zaduživanju
87 zaključak o usvajanju devetomjesečnog izvještaja za 2017. godinu (1)
86 program utroška sredstava od naknade za legalizaciju 2017.
85 odluka o izmjenama i dopunama odluke o provedbi ulaganja 2017
84 odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Vladislavci
83 druge Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava od državnog poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu (1)
82 druge Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu
81 druge Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi
80 druge Izmjene i dopune programa financiranja vatrogastva (1)
79 druge Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.
78 druge Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.
78 prethodna suglasnost na plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vladislavci za 2018 god NOVO
77 odluka o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Vladislavci za 2018. godinu
76 godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vladislavci 2018
75 zaključak povodom razmatranja Izvješća o analizi stanja sustava civilne zaštite
74 program korištenja sredstava od prodaje, zakupa, dug. zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu
74 godišnji plan davanja koncesija na području Općine Vladislavci za 2018. godinu
73 program javnih potreba u sportu 2018.
72 program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
71 program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
70 program namjenskog korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.g.
69 program utroška sredstava šumskog doprinosa 2018
68 program javnih potreba u kulturi 2018
67 program financiranja vatrogastva 2018
66 plan provedbe programa poticanja uređenja naselja i dem obnove za 2018.
65 program poticanja uređenja naselja i demografske obnove Općina Vladislavci
64 odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu
63 rješenje o imenovanju predsjednika i članova odbora za mjesnu samoupravu
62 rješenje o imenovanju predsjednika i članova odbora za sigurnost, protupožarnu i civilnu zaštitu
61 rješenje o imenovanju predsjednika i članova odbora za prostorno uređenje, graditeljstvo, promet, komunalne i stambene poslove
60 rješenje o imenovanju predsjednika i članova odbora za kulturu i sport
59 rješenje o imenovanju predsjednika i članova odbora za demografiju, obitelj i mlade
58 rješenje o imenovanju predsjednika i članova odbora za obrazovanje, zdravstvo i socijalnu skrb
57 rješenje o imenovanju predsjednika i clanova odbora za zastitu okolisa i energetiku
57 rješenje o imenovanju predsjednika i članova odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
56 rješenje o imenovanju predsjednika i članova odbora za gospodarstvo, turizam, poduzetništvo i obrt
55 rjesenje o imenovanju predsjednika i članova odbora za statutarno pravna pitanja (1)
54 odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Vladislavci
53 odluka o sufinanciranju boravka djece u vrtićima
52 odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu (1)
51 2. odluka o imenovanju ulice
50 odluka o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun place službenika JUO
49 odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Vladislavci za 2017. g
48 zaključak o prihvaćanju izvješća načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2017.
47 I. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava od državnog poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu (1)
46 I. izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu
45 I. izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi
44 izmjene i dopune programa financiranja vatrogastva (1)
43 I. izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.
41 I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.
40 odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2017. g.
39 zaključak o usvajanju tromjesečnog izvještaja za 2017. godinu
38 izvješće mandatnog povjerenstva
37 izmjena Odluke o izradi II ID PPUO Vladislavci
36 odluka o usvajanju procjene ugroženosti i plana zaštite od požara
35 odluka- gpp
34 odluka- unikom
33 odluka- Sportski objekti
32 odluka- Tržnice
31 odluka- ukop
30 odluka- vodovod
29 odluka o izradi Strategije turizma
28 odluka o lokalnim porezima Općine Vladislavci
27 odluka o koeficijentima za obračun place službenika JUO
26 odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa
25 izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vladislavci
24 izmjene i dopune Statuta Općine Vladislavci 2017.
23 rješenje o imenovanju povjerenstva za elementarnu nepogodu
22 rješenje, mandatno povjerenstvo
21 rješenje o izboru potpredsjednika vijeća
20 rješenje o izboru predsjednika vijeća
16 rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Općine Vladislavci u nadzorni odbor GPP
15 suglasnost za postavljanje automatske meteorološke postaje
14 pravilnik o dodjeli stipendija 2017
13 odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete
12 odluka o izradi II. ID PPUO VLADISLAVCI
11 zaključak o osvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu
10 zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava od poljoprivrede
9 odluka o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Vladislavci za 2017. godinu
8 zaključak o prihvaćanju izvješća o provedenim ulaganjima na području Općine Vladislavci
7 zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom
6 zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju programa gradnje
5 zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju programa održavanja
4 zaključak o usvajanju izvješća načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2016.
3 odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom
2 zaključak o prihvaćanju izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada
1 odluka – OSPUO VLADISLAVCI

2016. godina

47 odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
46 plan mreže dječjih vrtića na području Općine Vladislavci
45 prethodna suglasnost na plan upravljanja imovinom u vlasnistvu Općine Vladislavci za 2017.god.
44 provedbeni plan unapređenja zaštite od požara-opcina Vladislavci 2017
43 godisnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vladislavci
42 odluka općinskog vijeća o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vladisalvci
41 odluka o određivanju obuhvata nerazvrstane ceste, f. kiša
40 odluka o davanju suglasnosti na projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste
39 odluka o davanju prethodne suglasnosti na odluku o povećanju temeljnog kapitala
38 odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu
37 godišnji plan davanja koncesija na području Općine Vladislavci za 2017. godinu
36 odluka o kupovini stana u prizemlju zgrade lokalne samouprave
35 program korištenja sredstava od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije državnog polj. zemljišta
34 zaključak povodom razmatranja izvješća o analizi stanja sustava civilne zaštite
33 odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu
32 odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Vladislavci
31 zaključak o usvajanju devetomjesečnog izvješća o izvršenju Proračuna za 2016
30 odluka o usvajanju Strateškog razvojnog programa Općine Vladislavci
29 odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vl. OV
28 odluka o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vl. OV
27 polugodisnji izvještaj o izvršenju proračuna OV za 2016. godinu
26 odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kč .br. 694 k. o. Vladislavci
25 odluka o određivanju lokacije za odlaganje građevinskog otpada
24 odluka o usvajanju revizije plana gospodarenja otpadom
23 zakljucak o usvajanju tromjesečnog izvještaja za 2016. godinu
22 provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općina Vladislavci
21 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
20 Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna OV
19 prethodna suglasnost na plan
18 Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, izmjene i dopune
17 odluka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora Općine Vladislavci, izmjene i dopune
16 odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Vlastitog komunalnog pogona
15 odluka o povjeravanju održavanja javne rasvjete na području Općine Vladislavci
14 odluka o davanju suglasnosti na osnivanje prava građenja
13 odluka o izmjenama i dopunama odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
12 odluka o grobljima Vladislavci
11 zaključak o usvajanju izvješća povjerenstva za popis i procjenu vrijednosti ne evidentirane imovine
10 zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata
9 zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture
8 zaključak o usvajanju izvješća načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2015.
7 godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vladislavci za 2015. godinu (2)
6 odluka o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom
5 zaključak o usvajanju izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada
4 godišnji i srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Vladislavci izmjene
3 godišnji plan davanja koncesije za 2016. godinu, izmjene i dopune

Dokumenti i odluke Općinskog vijeća

Odluka o financiranju političkih stranaka
Odluka o imenovanju mrtvozornika

Komunalne djelatnosti

Odluka o cijeni vodnih usluga
Odluka o određivanju lokacije reciklažnog dvorišta za područje Općine Vladislavci
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o određivanju lokacije reciklažnog dvorišta za područje Općine Vladislavci
Odluka plana gospodarenja otpadom
Odluka o pristupanju Općine Vladislavci trgovačkom društvu Komunalac Čepin d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti
Odluka za povjeravanje poslova javne rasvjete

Financije

Odluka o prirezu Općine Vladislavci
Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Vladislavci
Zakljucak o usvajanju tromjesečnog izvješća o izvršenju Proračuna za 2014. godinu

Gospodarstvo

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
Odluka o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Vladislavci

Prostorno uređenje

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Vladislavci

Socijalna skrb

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Vladislavci

Zaštita i spašavanje

Odluka o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na području Općine Vladislavci

Stipendije

Pravilnik o dodjeli studentskih stipendija Općine Vladislavci