Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Općinski načelnik

Na izborima za izbor općinskog načelnika održanim 16. svibnja 2021. godine za općinskog načelnika Općine Vladislavci izabran je Marjan Tomas ( HDZ).

Općinski načelnik Marjan Tomas dužnost obnaša profesionalno, a u razdoblju od 10. lipnja 2013.g. do 31. listopada 2014.g dužnost je obnašao volonterski.

R.br. Ime i prezime Adresa Funkcija Razdoblje
1. Marjan Tomas Vladislavci, Kralja Tomislava 228 općinski načelnik 2021.g.-2025.g.

Popis svih općinskih načelinka

R.br. Ime i prezime Adresa Funkcija Stranka Razdoblje
1. Ilija Pranjić Tenje, Vjekoslava Majera 20 općinski načelnik 1997.g.-2001.g.
2. nema općinskog načelnika Vladislavci, Kralja Tomislava 59 na dužnosti Predsjednika općinskog
vijeća je Nedeljko Radić
HDZ 2001.g.-2006.g.
3. Nedjeljko Radić Vladislavci, Kralja Tomislava 59 općinski načelnik  HDZ 2006.g.-2009.g.
2009.g.-2013.g.
4. Marjan Tomas Vladislavci, Kralja Tomislava 228A općinski načelnik  HDSSB 2013.g.-2017.g.
5. Marjan Tomas Vladislavci, Kralja Tomislava 228A općinski načelnik  HDZ 2017.g.-2021.g.
6. Marjan Tomas Vladislavci, Kralja Tomislava 228 općinski načelnik HDZ 2021.g.-2025.g.

STATUT OPĆINE VLADISLAVCI („Službeni glasnik“ broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20 – pročišćeni tekst, 8/20, 2/21 i 3/21 – pročišćeni tekst)

Članak 31.
Izvršno tijelo općine je općinski načelnik.

Članak 33a
Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća.

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća općinski načelnik može promijeniti tijekom mandata.

Član Općinskog vijeća je privremeni zamjenik općinskog načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik, kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje općine.

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog načelnika.

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika, u općini će se raspisati prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovoga članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općine dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.

O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Članak 34.
Općinski načelnik bira se na način propisan posebnim zakonom.

Članak 35.
Općinski načelnik i može se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom posebnim zakonom.

Članak 36.
Općinski načelnik u obavljanju svoje dužnosti:
1. zastupa Općinu
2. priprema prijedloge općih akata,
3. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,
4. usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga te nadzire njegov rad,
5. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,
6. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine Vladislavci i raspolaganju drugom imovinom Općine Vladislavci pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom
7. imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima je Općina osnivač, odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
8. ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te donijeti odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Općinski načelnik, ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke, općinski načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.
9. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.
Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 7. ovoga članka općinski načelnik, dužan je objaviti u prvom broju „Službenog glasnika“ Općine Vladislavci koji slijedi nakon donošenja te odluke.
Ako Općinsko vijeće u slučaju iz stavka 1. točke 8. ovog članka ne otkloni uočene nedostatke, općinski načelnik dužan je u roku od 8 dana o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i čelnika tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 37.
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 3 mjeseca od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 38.
Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.

Članak 39.
Općinski načelnik svoju dužnost može obavljati volonterski ili profesionalno.
Ako općinski načelnik dužnost obavlja profesionalno ima pravo na plaću, a ako dužnost obavlja volonterski ima pravo na naknadu, pod uvjetima i na način propisan zakonom.

Odluka o imenovanju privremenog zamjenika