Općinski načelnik

Na izborima za izbor općinskog načelnika održanim 21. svibnja 2017. godine  za općinskog načelnika Općine Vladislavci izabran je Marjan Tomas ( HDZ ) i zamjenik Općinskog načelnika Igor Kovačev ( HDZ ).

Općinski načelnik Marjan Tomas dužnost obnaša profesionalno, a u razdoblju od 10. lipnja 2013.g. do 31. listopada 2014.g dužnost je obnašao volonterski.

R.br. Ime i prezime Adresa Funkcija Razdoblje
1. Marjan Tomas Vladislavci, Kralja Tomislava 249 općinski načelnik 2017.g.-2021.g.
2. Igor Kovačev  J. J. Strossmayera 111. Dopsin zamjenik načelnika 2017.g.-2021.g.

Popis svih općinskih načelinka

R.br. Ime i prezime Adresa Funkcija Stranka Razdoblje
1. Ilija Pranjić Tenje, Vjekoslava Majera 20 općinski načelnik 1997.g.-2001.g.
2. nema općinskog načelnika Vladislavci, Kralja Tomislava 59 na dužnosti Predsjednika općinskog
vijeća je Nedeljko Radić
HDZ 2001.g.-2006.g.
3. Nedjeljko Radić Vladislavci, Kralja Tomislava 59 općinski načelnik  HDZ 2006.g.-2009.g.
2009.g.-2013.g.
4. Marjan Tomas Vladislavci, Kralja Tomislava 249 općinski načelnik  HDSSB 2013.g.-2017.g.
5. Marjan Tomas Vladislavci, Kralja Tomislava 249 općinski načelnik  HDZ 2017.g.-2021.g.

Statut Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ broj 3/09 i 3/17 )

Članak 31.
Izvršno tijelo općine je općinski načelnik. Iznimno od stavka 1. ovoga članka izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika u slučajevima propisanim posebnim zakonom.
Članak 32.
Općinski načelnik ima jednog zamjenika. U slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti, općinskog načelnika zamjenjuje zamjenik, kao i u slučajevima propisanim posebnim zakonom.
Članak 33.
Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, s tim da povjeravanjem poslova zamjeniku ne prestaje odgovornost općinskog načelnika. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.
Članak 34.
Općinski načelnik i njegov zamjenik biraju se na način propisan posebnim zakonom.
 Članak 35.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom posebnim zakonom.
Članak 36.
Općinski načelnik u obavljanju svoje dužnosti:
1.     zastupa Općinu,
2.     predlaže Općinskom vijeću donošenje općih i drugih akata iz djelokruga Općinskog vijeća i priprema prijedloge općih akata,
3.     daje mišljenje o prijedlozima općih akata koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
4.     izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
5.     utvrđuje prijedlog proračuna Općine i odluke o izvršenju proračuna,
6.     ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te donijeti odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke, općinski načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta,
7.     upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća,
8.     odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine Vladislavci i raspolaganju ostalom imovinom Općine Vladislavci pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom,
9.     upravlja prihodima i rashodima Općine,
10.   upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine, te određuje osobe ovlaštene za potpisivanje dokumenata platnog prometa,
11.   imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, po postupku propisanom posebnim zakonom,
12.   usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga te nadzire njegov rad,
13.   utvrđuje plan prijama u službu Jedinstvenog upravnog odjela,
14.   upravlja Vlastitim komunalnim pogonom Općine Vladislavci,
15.   predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
16.   daje punomoći za zastupanje Općine u pojedinim stvarima,
17.   daje punomoći za zastupanje Općine na skupštinama trgovačkih društava u suvlasništvu Općine,
18.   obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela,
19.   brine o javnosti rada,
20.   obavlja i druge poslove koji su zakonom, propisom, ovim Statutom ili nekim drugim općim aktom stavljeni u nadležnost općinskog načelnika.
Ako Općinsko vijeće u slučaju iz stavka 1. točke 6. ovog članka ne otkloni uočene nedostatke, općinski načelnik dužan je u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji i čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave..
Članak 37.
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 3 mjeseca od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.
Članak 38.
Općinski načelnik odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug općine.
Članak 39.
Općinski načelnik i njegov zamjenik svoju dužnost mogu obavljati volonterski ili profesionalno. Ako općinski načelnik ili njegov zamjenik dužnost obavlja profesionalno ima pravo na plaću, a ako dužnost obavlja volonterski ima pravo na naknadu, u skladu s odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Promjena veličine fonta
Kontrast