Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Reciklažno dvorište

Info

Nositelj projekta: Općina Vladislavci
Ukupna vrijednost projekta: 3.681.633,87 kuna
EU sufinanciranje projekta: 3.121.536,54 kune
Razdoblje provedbe projekta: 17. listopada 2017. – 23. svibnja 2019.

Reciklažnim dvorištem Općina Vladislavci omogućava svojim stanovnicima predaju otpada bez naknade, te time pridonosi smanjenju količine glomaznog otpada, nepropisnom bacanju takvog otpada u okoliš i rasterećenju spremnika za miješani komunalni otpad na području općine. Reciklažno dvorište nalazi se u naselju Dopsin.

Reciklažno dvorište - EU logo
Reciklažno dvorište - fondovi logo
Reciklažno dvorište - Zaštita okolipta
Reciklažno dvorište - EU logo

Opis projekta

Projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta u Vladislavcima doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, krupnog komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje. Izgradnja reziklažnog dvorišta u Vladislavcima doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017. – 2022. Korisnik bespovratnih sredstava projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta u Vladislavcima je Općina Vladislavci, a po izgradnji upravljanje dvorištem će preuzeti komunalni pogon Općine. U sklopu projekta organizirane su informativno-obrazovne aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada.

Što je reciklažno dvorište?

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. U reciklažnim dvorištima ne obavlja se nikakva dodatna prerada otpada nego je jedina funkcija skupljanje. Reciklažno dvorište namijenjeno je isključivo građanima – ona ne primaju otpad iz industrijskih i zanatskih radionica. Spremnici u reciklažnom dvorištu su jasno označeni natpisom za koju vrstu otpada su namijenjeni.

Među otpad koji se može odložiti u reciklažno dvorište spada: papir, karton, plastika, metalna ambalaža, stiropor, stare baterije, stakleni ambalažni otpad, ravno staklo, PET – boce, PE – folija, limenke,stari lijekovi, otpadne gume bez naplatka (do 4 komada), metalni glomazni otpad (električna i elektronička oprema), elektronički otpad, glomazni otpad, drveni otpad, tekstil , odjeća, akumulatore, fluorescentne cijevi, zeleni otpad.

Odlaganje otpada za mještane općine Vladislavci tijekom cijele godine je besplatno.

Kako funkcionira reciklažno dvorište?

Postupak postupanja s otpadom na reciklažnom dvorištu provodit će se na način da će se na ulazu otpad prijavljivati i kontrolirati od strane nadležnih zaposlenika. Nakon vaganja i evidentiranja donositelj se upućuje na mjesto gdje treba odložiti pojedine vrste otpada. Nakon istovara i skladištenja određene vrste otpada donositelj se pridržava pravila kretanja i ponašanja u reciklažnom dvorištu koja su izvješena na ulazu u građevinu. Kad se prihvatni spremnici napune odgovarajućom vrstom otpada, voditelj reciklažnog dvorišta organizira prijevoz otpada do mjesta obrade pozivanjem ovlaštenog sakupljača.
Reciklažnim dvorištem upravljat će komunalni pogon Općine koji će biti zadužen za vođenje i organiziranje primitka otpada kako bi se maksimalno povećala iskorištenost infrastrukture.

Savjeti za učinkovito gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom jedan je od gorućih problema današnjice. Godišnje se u Hrvatskoj na službena odlagališta odloži 1.200.000 tona komunalnog otpada, odnosno svaki pojedinac dnevno stvori 0,40 do 0,95 kg otpada! Posljedice neprimjernog gospodarenja otpadom su višestruke: nepovoljno stanje u prostoru, smanjena kakvoća okoliša i kakvoća življenja te nepovoljni učinci na ljudsko zdravlje. Kako bi se izbjegle ove posljedice, potrebno je pridržavati se sljedećih mjera u hijerarhiji ispravnog gospodarenja otpadom:

  • izbjegavanje/smanjivanje nastanka otpada
  • ponovna uporaba bez obrade
  • recikliranje i ponovna uporaba
  • minimalno odlaganje ostatka od obrađenog otpada

 

Evo kako odgovorno postupati s otpadom:

Kupujte proizvode izrađene od recikliranog materijala. Izrada proizvoda od recikliranog materijala zahtjeva manje količine energije. Primjerice, za izradu limenke od recikliranog materijala (aluminija) troši se 95% manje energije nego kada se za izradu iste limenke upotrebljava primarna sirovina!

Reciklirajte!
Jeste li znali da je energija ušteđena reciklažom jedne aluminijske limenke dovoljna za tromjesečni rad vašeg televizora? Recikliranjem čuvate okoliš i štedite energiju!

Razvrstavajte otpad!
Razvrstavajte otpad i odlažite ga u za to predviđene spremnike! Koristite plavi spremnik za papir, zeleni za staklo, crveni za baterije, žuti za PET ambalažu, a sivi za aluminijsku ambalažu.

Zbrinjavajte elektronički i električni otpad!
Električni i elektronički (EE) je količinski najbrže rastući otpad, a veći dio spada u opasni otpad zbog komponenti koje sadrži.

Ne bacajte, popravite!
Prije nego se odlučite na kupnju novog uređaja, pokušajte popraviti stari i ponovo ga iskoristiti. Uređaje koje više ne trebate ili ne želite ne bacajte, radije ih poklonite!

Pametno iskoristite otpad
Velik dio vašeg kuhinjskog otpada može se pretvoriti u visokovrijedan kompost, koji će vrlo učinkovito zamijeniti umjetna gnojiva u vašem vrtu ili voćnjaku.

Pravilno odaberite akumulatorske baterije
Uvijek kad je moguće koristite baterije koje se mogu više puta ponovo puniti.

Izbjegavajte stvaranje otpada
Ovaj savjet možete primijeniti već prilikom kupovine. Kupujte proizvode bez suvišne ambalaže.

 

Tipovi otpada za recikliranje

Staklo
Staklo se može reciklirati neograničen broj puta, stoga je važno da ga odvajamo i odlažemo u zelene spremnike. Povratnom ambalažom smanuje se količina ambalažnog otpada nekoliko desetaka puta.

Metalna ambalaža i limenke
Limenke od napitka i hrane spadaju u metalnu ambalažu te se odlažu u sive kontejnere ili spremnike. Ne moraju se nužno obraditi tvorničkim procesuiranjem, već im uz malo mašte i mi sami možemo dati novu namjenu.

Papir
Papir i stari karton odlažemo u u vrećicu za papirni otpad ili kontejnere za papir koji su označeni plavom bojom. Bitno je da se u spremnike za papir ne odlažu one vrste otpada koje ne odgovaraju kategoriji papira.

Plastika
Plastični otpad odlažemo u žute spremnike ili za to predviđene vreće. Prije razvrstavanja potrebno je odvojeno odložiti čep i zgnječiti bocu, odnosno ambalažu kako bi zauzimala manje prostora.

Komunalni otpad
Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.

 

Kako razvrstati otpad?

U plavi spremnik odlažemo:
DA:
novine, časopise, prospekte, kataloge, bilježnice, knjige, omotnice, kuverte, kartonsku ambalažu, papirnate vrećice
NE:
fotografije, fotopapir, indigo papir, zauljeni i prljavi papir, plastificirane etikete, pelene, plastificirani papir i slično

 

U žuti spremnik odlažemo:
DA:
polietilenske vrećice, folije, boce jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za pranje i čišćenje, kozmetike, prehrambenih proizvoda, boce za osvježavajuće napitke, čepove, plastične tanjure i pribor, metalne limenke od napitaka i hrane, konzerve bez ostataka i metalne poklopce, tetrapak ambalažu
NE:
amabalažu od boja i lakova, ambalažu jakih kemikalija i zapaljivih tvari, boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina, boce i limenke pod tlakom

 

U zeleni spremnik odlažemo:
DA:
ostali otpad koji nije naveden u prethodnim kategorijama koje se odvojeno skupljaju
NE:
korisni otpad koji se može reciklirati, polutekuće i tekuće stvari, vrući pepeo, otpad životinjskog porijekla, otpadni građevinski materijal, opasni otpad

 

Sadržaj ove sekcije isključiva je odgovornost Općine Vladislavci.

Više informacija o EU fondovima
Strukturni fondovi