Javna nabava

Transparentna javna nabava

više informacija

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – općinski načelnik
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave