Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Poziv za dostavu ponude – izrada projektne dokumentacije za građenje reciklažnog dvorišta

Opis predmeta nabave:
Izrada projektne dokumentacije za građenje reciklažnog dvorišta na kč. br. 921 i 92/2 u k. o. Dopsin Projektno – tehnička dokumentacija obuhvaća izradu idejnog rješenja za prikupljanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja te izradu glavnih projekata i elaborata neophodnih za ishođenje građevinske dozvole.
Ponude se predaju neposredno ili poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na : Općina Vladislavci: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci

Poziv za dostavu ponuda za reciklažno dvorište