Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Poziv za dostavu ponude – Opskrba električnom energijom N4/16

Ponude moraju biti dostavljene do 15. 03. 2016. godine do 11:00 sati. Ponude se predaju neposredno ili poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:na prednjoj strani:

OPĆINA VLADISLAVCI
Kralja Tomislava 141
31404 Vladislavci
br. nabave:4/16
Predmet nabave: Opskrba električnom energijom
››NE OTVARAJ‹‹
– na poleđini:
NAZIV I ADRESA PONUDITELJA

Zahtjev za dostavu ponuda_opskrba el. energijom